Literatuur

Algemene Rekenkamer
Bezuinigingen op cultuur.
Realisatie en effect
Den Haag, 2015

Amsterdamse Kunstraad
Advies Culturele Investeringsrekening Amsterdam
Amsterdam, 2017

Barber, B.
Als burgemeesters
zouden regeren.
Haperende staten,
opkomende steden
New Haven en London, 2013

Bartelse, J.A., Bots, P.
Tijd voor een nieuw cultuurbestel
in: Boekman nummer 109
Amsterdam, 2016

Boekman
De opkomst van de regio
Nummer 78
Amsterdam, 2009

De Tafel van Zes
Minder waar het kan,
beter waar het moet.
Een pleidooi voor een andere rol van de overheid
Amsterdam, 2011

Florida, R.
The Rise of the
Creative Class
Revisited, New York, 2014

Florida, R.
The new urban crisis.
How our cities are increasing inequality, deepening segregation, and failing the middle class – and what
we can do about it
New York, 2017

Holden, J.
Capturing Cultural Value.
How culture has become a tool of government policy
London, 2004

Holden, J.
The ecology of culture
Swindon, 2015

Hoogen, Q. van der
Effectief cultuurbeleid:
leren van evalueren
Boekmanstichting
Amsterdam, 2012

Kunsten ’92
De Provinciale Staat
van het Cultuurbeleid
Amsterdam, 2015

Langeveld, C.,
Stiphout, M. van
Performing arts
attendance and
geographic adjacency
z.p., 2013

LKCA
Basis voor Cultuureducatie.
Handreiking voor de toekomst
van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie
Utrecht, 2016

LKCA
Basis voor Cultuurparticipatie.
Een agenda voor actieve cultuurparticipatie
in de toekomst
Utrecht, 2017

Markusen, A.
California’s Arts and
Cultural Ecology
z.p., 2011

Marlet, G.,
Woerkens, C. van
Atlas voor Gemeenten
De 50 grootste gemeenten
van Nederland op
50 punten vergeleken
Utrecht, 2014 – 2017

Marlet, G., Ponds, R.,
Poort, J., Woerkens, C. van
Cultuurkaart Nijmegen.
Het belang van cultuur
voor de stad Nijmegen
2017

Marlet, G., Ponds, R.,
Poort, J., Woerkens, C. van
Cultuurkaart Utrecht.
Het belang van kunst
en cultuur voor
de stad Utrecht
2017

Marlet, G.
De aantrekkelijke stad.
Moderne locatietheorieën en de aantrekkingskracht van
Nederlandse steden
Nijmegen, 2009

Marlet, G.
Muziek in de stad.
Het belang van podiumkunsten, musea, festivals en erfgoed
voor de stad
Nijmegen, 2010

Marlet, G.,
Woerkens, C. van
De nieuwe gemeentekaart
Utrecht, 2014

Ministerie van OCW
Bibliotheekwet
www.overheid.nl
geraadpleegd op
1 november 2017

Ministerie van OCW
Cultuurbeleid in Nederland
Den Haag, 2002

Ministerie van OCW
Cultuurnota 1997 – 2000.
Pantser of ruggengraat
Zoetermeer, 1996

Ministerie van OCW
Cultuur als confrontatie.
Cultuurnota 2001 – 2004
Zoetermeer, 2000

Ministerie van OCW
Cultuur in Beeld 2017
Den Haag, 2017

Ministerie van OCW
Cultuurnota
1997 – 2000.
Pantser of ruggengraat
Den Haag, 1996

Ministerie van OCW
Erfgoedwet
www.overheid.nl
geraadpleegd op
1 november 2017

Ministerie van OCW
Ruimte voor cultuur.
Uitgangspunten cultuurbeleid
2017 – 2020
Den Haag, 2015

Ministerie van OCW
Verschil maken.
Herijking
cultuurnotasystematiek
Den Haag, 2005

Ministerie van OCW
Verslag bijeenkomsten rondetafelgesprekken Cultuurbeleid
2021 en verder
www.overheid.nl,
Den Haag, 2017

Ministerie van OCW
Mediawet
www.overheid.nl
geraadpleegd op
31 oktober 2017

Ministerie van OCW
Verkenningsaanvraag
cultuurbeleid
2021 en verder
Den Haag, 2017

Ministerie van OCW
Wet op het Specifiek
Cultuurbeleid
www.overheid.nl
geraadpleegd op
31 oktober 2017

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur
Notitie Cultuurbeleid
Den Haag, 1985

Pots, R.
Cultuur, koningen
en democraten.
Overheid & cultuur
in Nederland.
Amsterdam, 2010

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020
en verder
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Advies Concessiebeleidsplan
2017 – 2025.
Regionale Publieke Omroep
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Advies Culturele Basisinfrastructuur
2017 – 2020
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends
in het culturele leven
in Nederland
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
De tijd staat open.
Naar een nieuw mediabestel
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Innoveren, participeren!
Advies agenda
cultuurbeleid en culturele basisinfrastructuur
Den Haag, 2007

Raad voor Cultuur
Meedoen is de kunst
Advies over actieve cultuurparticipatie
Den Haag, 2014

Sociaal-Economische Raad,
Raad voor Cultuur
Passie gewaardeerd.
Versterking van de
arbeidsmarkt in de culturele
en creatieve sector
Den Haag, 2017

Sociaal-Economische Raad,
Raad voor Cultuur
Verkenning arbeidsmarkt
culturele sector
Den Haag, 2016

Tordoir, P.P., Poorthuis, A.
Geografische structuur
van culturele verzorgingsgebieden
Ruimtelijk Economisch,
Atelier Tordoir,
z.p., 2016

Tordoir, P.P., Poorthuis, A.,
Renooy P.
Pas de deux?
Het ruimtelijk samenspel
van cultuur en economie
in Nederland.
Een beleidsverkenning Regioplan en Ruimtelijk Economisch
Atelier Tordoir,
Amsterdam, 2017

Tweede Kamer
Handelingen II 1949 – 1950
kamerstuknummer 1740,
bijlagen

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie
Vertrouwen in de toekomst.
Regeerakkoord 2017 – 2020
Den Haag, 2017

Warwick Commission
Enriching Britain.
Culture, Creativity
and Growth
Coventry, 2015

Wethouders Cultuur
van de G9
Brief aan de minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
24 april 2015

Wethouders Cultuur
van de G9
Brief aan de woordvoerders
van de Commissie Cultuur
in de Tweede Kamer
31 mei 2016

Wijn, C.
De Culturele Stad.
Een handboek voor
beleidsmakers en zij
die dat willen worden
Nijmegen, 2013

WRR
Cultuur herwaarderen
Den Haag, 2015

De raad is veel dank verschuldigd aan decentrale overheden en culturele partners die ruimhartig kennis en documenten beschikbaar hebben gesteld.

Adviesaanvraag Cultuurbeleid van Rijk en regio Initiatieven stedelijke cultuurregio’s Enquête verkenning stedelijke cultuurregio Literatuur