Enquête verkenning stedelijke cultuurregio

De Raad voor Cultuur heeft ter voorbereiding op de verkenning vele gesprekken gevoerd met bestuurders en beleidsadviseurs van alle provincies en de meeste grote gemeenten. Helaas was het niet mogelijk om met alle gemeenten in Nederland in gesprek te gaan. Om ook hun stem te horen, hebben wij een enquête uitgezet. Daarin hebben we de gemeenten gevraagd naar de invulling van hun cultuurbeleid, de financiering ervan, knelpunten en kansen.

Van de 388 gemeenten en drie openbare lichamen (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hebben wij 185 gemeenten benaderd, waarvan bekend is dat zij cultuurbeleid voeren. Op onze uitnodiging aan de enquête deel te nemen, hebben wij 96 reacties ontvangen, waarvan 84 unieke reacties (een aantal gemeenten vulde de vragenlijst meerdere keren in).

De enquête bestond uit gesloten en open vragen. De uitkomsten van de gesloten vragen zijn hieronder schematisch weergegeven. De antwoorden op de open vragen hebben wij vanwege de herleidbaarheid naar de respondenten niet opgenomen; de informatie daarin hebben wij wel gebruikt als inspiratiebron voor ons advies.

 

In welke categorie valt uw gemeente?
(in percentages)


 


Hoeveel FTE voor cultuurbeleid heeft uw gemeente?
(in percentages)


 

Welk bedrag besteedt uw gemeente ongeveer aan kunst en cultuur per inwoner?
(in percentages)


 


Wat zijn in uw gemeente onderdelen van het cultuurbeleid?
(in percentages)


 


U geeft aan dat culturele accommodaties onderdeel zijn van het cultuurbeleid. Wat voor soort accommodatie(s) gaat het om?
Dit is een extra vraag bij vraag over onderdelen van cultuurbeleid.
(in percentages)


 


U geeft aan dat het produceren van professionele podiumkunst, letteren en/of film onderdeel is van uw cultuurbeleid. Welke sectoren gaat het om?
Dit is een extra vraag bij vraag over onderdelen van cultuurbeleid.
(in percentages)


 


In welke andere beleidsagenda’s in uw gemeente is cultuur op dit moment expliciet opgenomen?
(in percentages)


 


Welke vormen van financiering past u toe?
(in percentages)


 

Hoe tevreden bent u over de samenwerking en afstemming tussen Rijk, provincies en gemeenten als het gaat om cultuurbeleid?

Hoe tevreden bent u met de culturele voorzieningen in (de nabije omgeving) van uw gemeente als het gaat om;

Cultuureducatie?


Cultuurparticipatie/amateurkunst?


Talentontwikkeling?

De arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector?


De spreiding van culturele instellingen over het land?


Toegankelijkheid van het culturele aanbod door uiteenlopende bevolkingsgroepen?


Ruimte voor nieuwe en interdisciplinaire stijlen?


De kwaliteit van het culturele aanbod?

Behoud en beheer van cultureel erfgoed?

 

Wat zijn de belangrijkste knelpunten in uw gemeente op het gebied van cultuur?

De tien meest genoemde knelpunten zijn:

  1. Gebrek aan financiële middelen (bezuinigingen, wijzigen van prioriteiten)
  2. Accommodaties (exploitatiekosten, gebrek aan geschikte accommodatie)
  3. Toegankelijkheid van cultuur (cultuurparticipatie en publieksbereik, inclusief culturele diversiteit)
  4. Beperkte samenwerking tussen culturele instellingen onderling en tussen de overheid en instellingen
  5. Beperkte samenwerking met andere domeinen
  6. Gebrek aan ruimte voor vernieuwing
  7. Ondernemerschap culturele instellingen
  8. Gebrek aan politieke aandacht en visie
  9. Onvoldoende menskracht en deskundigheid
  10. Het imago en de beleving van cultuur
Adviesaanvraag Cultuurbeleid van Rijk en regio Initiatieven stedelijke cultuurregio’s Enquête verkenning stedelijke cultuurregio Literatuur