Literatuur

Amsterdamse Kunstraad
De stad is nooit af.
Bouw aan de toekomst en behoud het verleden
Amsterdam, 2017

Ape en Dialogic
in opdracht van het ministerie van OCW
Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009 – 2016
Utrecht, 2017

Architectuur Lokaal
Competition Culture in Europe 2013 – 2016
Amsterdam, 2017

Architectuur Lokaal
Kompas light Design Build.
Praktische toelichting op het aanbesteden van UAV-GC 2005 opdrachten
Amsterdam, 2016

Boomen, T. van de, Frijters, E., Assen, S. van, Broekman, M.
Urban Challenges, Resilient Solutions.
Design Thinking fort he Future of Urban Regions
Amsterdam, 2017

Bureau Architectenregister
Jaarverslag 2014
Den Haag, 2015

Centraal Bureau voor de Statistiek
Kunstenaars in breder perspectief.
Kunstenaars, Kunstopleidingen en Arbeidsmarkt
Den Haag, 2011

Centraal Bureau voor de Statistiek
Monitor Topsectoren
Den Haag, 2017

College van Rijksadviseurs
Over de vermaatschappelijking van het architectuurbeleid
Den Haag, 2016

Creative Europe Desk NL, Dutch Culture
Feiten & cijfers Creative Europe Cultuur 2015
Amsterdam, 2016

Creative Industries Federation
Creative Diversity.
The state of diversity in the UK’s creative industries, and what we can do about it
Londen, 2017

Domus
Europe’s Top 100 Schools of Architecture and Design 2017
domusweb.it

Douma, I., Jansen, P.
De makerbeweging.
Broedplaatsen voor cultuurparticipatie
in: Zicht op actieve cultuurparticipatie
LKCA, FCP

Utrecht, 2016

Planbureau voor de Leefomgeving
Evaluatie City Deals – vervolg
Den Haag, 2017

Heebels, B., Kloosterman, R.C.
Van binnen naar buiten.
Een onderzoek naar de rol van de wettelijke titelbescherming voor Interieurarchitecten.
2016

Hendriques, L.
(Waag Society, Ams Institute)
Smart Citizens Lab.
Towards a towards community driven data collection
Amsterdam, 2015

iMMovator
Monitor Creatieve Industrie 2016
Hilversum, 2017

Interactieve Producenten Nederland
Position Paper
Amsterdam, 2017

International Architecture Biennale Rotterdam 2018+2020
Our future in the Delta, the Delta of the future.
Catalogus bij The Missing Link
Rotterdam, 2018

Kraaijeveld, J.
De architectenbranche in beweging
in: FuturA white paper
2017

Meroz, J.
Dutchnesses of Dutch Design.
The construction of a national practice at the intersection of national and international dynamics
2016

Ministerie van OCW
Cultuur in Beeld
Den Haag, 2017

Ministerie van OCW
Cultuur beweegt.
De betekenis van cultuur in een veranderende samenleving
Den Haag, 2012

Ministerie van OCW
Cultuur als confrontatie
Den Haag, 1999

Ministerie van OCW
Uitgangspuntennotitie voor cultuurbeleid: Pantser of ruggengraat
Den Haag, 1995

Ministerie van IenM
De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie
Den Haag, 2017

Ministeries van OCW en IenM
Nota: Samen werken aan ontwerpkracht.
Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

Den Haag, 2016

Ministeries van WVC en VROM
Nota: Ruimte voor Architectuur
Den Haag, 1991

Ministerie van EZ
Gids Proportionaliteit, eerste herziening

Den Haag, 2016

Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, e.a.
Collectie Digitaal: born digital.
Eindrapport van het NCDD-project Collectie Digitaal
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
Cultuur voor stad, land en regio.
De rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel

Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Advies Culturele Basisinfrastructuur 2017 – 2020
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Advies Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020
Den Haag, 2016

Raad voor Cultuur
Agenda Cultuur.
2017 – 2020 en verder

Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland

Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Goed opdrachtgeverschap.
Vragen naar de onbekende weg

Den Haag, 2012

Raad voor Cultuur
eCultuur van i naar e:
over implicaties digitalisering in cultuurbeleid

Den Haag, 2003

Raad voor Cultuur
Rapport Advies Tijdelijke Vormgeving Commissie
Den Haag, 2001

Raad voor Cultuur,
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
Brede blik op Erfgoed.
Over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving

Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur, Sociaal-Economische Raad
Passie gewaardeerd.
Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector

Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur, Sociaal-Economische Raad
Verkenning arbeidsmarkt culturele sector
Den Haag, 2016

Rathenau Instituut
Living labs in Nederland.
Van open testfaciliteit tot levend lab
Den Haag, 2017

Royal Haskoning DHV
Werken aan Ontwerpkracht.
Evaluatie Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013 – 2016
Amersfoort, 2016

Simon Thomas, M.
Goed in vorm.
Honderd jaar ontwerpen in Nederland
Rotterdam, 2008

Steen, K., Van Bueren, E.
The defining characteristics of urban living labs.
Technology Innovation Management Review

2017

Stichting Fonds Architectenbureaus
Opstap naar een betere toekomst.
Sectorplan Architectuurbureaus 2014 – 2016
Amsterdam, 2015

The Beach
In het landschap van creatieve innovatie.
Sporen, ontmoetingen & uitzichten
Amsterdam, 2008

TNO
Vormgeving in de Creatieve Economie
Delft, 2005

Topsector Creatieve Industrie
Kennis- en Innovatieagenda
Den Haag, 2018

Vereniging Deltametropool
Energie & Ruimte.
Een nationaal perspectief
Rotterdam, 2017

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur Colofon