Literatuur

Alkemade, F.
De emancipatie van de periferie
Den Haag, 2016

Audrerie, D.
Questions sur le patrimoine
Bordeaux, 2003

Baalman, D.
Iteretur decoctum, anno 2013
Voordracht 7 november 2013

Baarsma, B.
Reken je niet rijk.
Over economische waardering van baten van monumentenzorg
Amsterdam, 2012

Berndsen, R.C.D., Rijken, T. van der, Gennip, P.P. van, Boendermaker, C.
Narekenen met monumenten; Actualisering effecten van investeren in monumentenzorg
Utrecht, 2010

Boekmanstichting
Quickscan Archeologie en monumenten
2017

Crimson Architectural Historians
Monumenten als aanjager voor gebiedsontwikkeling
Rotterdam, 2017

Dibbits, H.
Uit de bubbel.
Erfgoedprofessionals in tijden van toenemende polarisatie
in: Boekman 7
Amsterdam, 2017

Dommelen, S. van, Pan, C.J.
Cultureel erfgoed op waarde geschat.
Economische waardering, verevening en erfgoedbeleid
Den Haag, 2013

Economisch Instituut voor de Bouw
Gespecialiseerde restauratiebedrijven in beeld
Amsterdam, 2018

Economisch Instituut voor de Bouw
Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid
Amsterdam, 2016

Erfgoedinspectie
Verder graven in depots.
Behoud en toegankelijkheid in gemeentelijke archeologische depots
Den Haag, 2018

Erfgoedinspectie
Monitor gemeenten monumenten en archeologie 2017 – 2018.
Benchmark
Den Haag, 2019

Gelders Genootschap
Monumentale interieurs in Nederland.
Verborgen & kwetsbaar erfgoed

Arnhem, 2016

Grijzenhout, F. (red.)
Erfgoed.
De geschiedenis van een begrip
Amsterdam, 2007

Hylkema Consultants
in opdracht van IPO
Ruimte voor erfgoed.
Adviezen voor de inzet van provincies voor het gebouwde en landschappelijke erfgoed
Den Haag, 2017

Hylkema Erfgoed
in opdracht van IPO
Ruimte voor erfgoed.
De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie
Den Haag, 2017

ICOMOS
Delhi Declaration on Heritage and Democracy
Delhi, 2017

Janssen, J., Luiten, E., Renes, H., Rouwendal, J.
Heritage as sector, factor and vector.
Conceptualizing the shifting relationship between heritage management and spatial planning
European Planning Studies, 2017

Knoop, R., Schwarz, M. (red.)
Straatwaarden.
In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken
Amsterdam, 2017

Koster, Hans R.A., Rouwendal, J.
Historic Amenities and Housing Externalities.
Evidence from The Netherlands
Amsterdam/Rotterdam, 2015

Gerard, M., Woerkens, C. van
Atlas voor Gemeenten 2018
Nijmegen, 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kabinetsperspectief NOVI
Den Haag, 2018

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie
Den Haag, 2017

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Erfgoed telt.
De betekenis van erfgoed voor de samenleving
Den Haag, 2018

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kiezen voor Karakter.
Visie erfgoed en ruimte
Den Haag 2011

Netwerk Erfgoed & Ruimte
(Janssen, J., Luiten, E., Renes, H., Rouwendal, J.)
Karakterschetsen.
Nationale Onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte
Amersfoort, 2013

Netwerk Erfgoed & Ruimte
(Janssen, J., Luiten, E., Renes, H., Rouwendal, J.)
Oude sporen in een nieuwe eeuw.
De uitdaging na Belvedere
Amersfoort, 2013

Observatoire de la Fondation de France & CERPhi
An overview of philanthropy in Europe
2015

Provincie Noord-Holland
Handboek Crowdfunding & Erfgoed.
Van eenmalige actie naar duurzame interactie met de crowd
Haarlem, 2017

Raad voor Cultuur, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Brede blik op erfgoed.
Over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de leefomgeving
Den Haag, 2017

Raad voor Cultuur
Van statisch naar dynamisch.
Advies professionalisering monumentenbehoud
Den Haag, 2015

Raad voor Cultuur
De Cultuurverkenning.
Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland
Den Haag, 2014

Raad voor Cultuur
Het tekort van het teveel.
Over de rijksverantwoordelijkheid voor cultureel erfgoed
Den Haag, 2005

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Nationale Omgevingsvisie
Lakmoesproef voor het omgevingsbeleid
Den Haag, 2018

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Verbindend landschap
Den Haag, 2016

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Vrijkomend rijksvastgoed.
Over maatschappelijke doelen en geld
Den Haag, 2014

Right Marktonderzoek
in opdracht van Nationaal Restauratiefonds
Onderzoek onder monumenteneigenaren 2017
2018

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie
Amersfoort, 2017

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Erfgoed en Ruimte.
Kiezen voor Karakter!
Amersfoort, 2017

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Theoretisch kader Interieurensembles
Amersfoort, 2018

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Wat is de rol van de RCE in de archeologie in 2030?
Amersfoort, 2017

Sociaal en Cultureel Planbureau
(Broek, A. van den, Yvette Gieles, Y.)
Het culturele leven.
10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s
Den Haag, 2018

Sociaal en Cultureel Planbureau
(Broek, A. van den, Houwelingen, P. van)
Gisteren vandaag.
Erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening
Den Haag, 2015

Sociaal en Cultureel Planbureau,
(Steenbekkers, A., Broek, A. van den)
Natuur en Cultuur.
Een vergelijkende verkenning van betrokkenheid en beleid
Den Haag, 2014

Witteveen + Bos
Historische buitenplaatsen en landgoederen
In stand houden loont!
Deventer, 2012

Adviesaanvraag Samenstelling commissie Overzicht gesprekspartners Literatuur