Voorwoord

Beeldende kunst is onontkoombaar. Zij is alom aanwezig en verrijkt ieders leven en de samenleving als geheel – al is lang niet iedereen zich daarvan bewust. Zij jaagt onze verbeelding aan, houdt onze geest levend en geeft ons denken en voelen alle speelruimte. Beeldende kunst is letterlijk en figuurlijk ‘zichtbaar van waarde’.

In dit sectoradvies werkt de Raad voor Cultuur uit wat dat inhoudt. We analyseren trends en ontwikkelingen vanuit artistiek, maatschappelijk en economisch perspectief. We proberen vooroordelen over de kunst en kunstenaars uit de weg te ruimen, knelpunten en kansen te duiden en beleidsopties voor de korte en lange termijn te verkennen.

Dit advies is een van de tien sectoradviezen die de Raad voor Cultuur tussen najaar 2017 en eind 2018 uitbrengt. Die vormen samen met onder meer onze verkenning Cultuur voor stad, land en regio de bouwstenen voor een discussie over de herziening van het cultuurbestel. 1 ‘Zichtbaar van waarde’ heeft duidelijke raakvlakken met eerder uitgebrachte adviezen, in het bijzonder op het terrein van musea en ontwerp. 2

In dit advies stelt de raad dat er extra middelen nodig zijn voor het versterken van de beeldende kunstsector. Hiermee lopen we vooruit op financiële keuzes die over het gehele cultuurstelsel gaan. De raad gaat ervan uit dat in deze kabinetsperiode een begin wordt gemaakt met het financieel versterken van de beeldende kunstsector, maar dat als gevolg van een meer integrale afweging mogelijk niet alle wensen in vervulling kunnen gaan.

In tegenstelling tot de andere sectoradviezen bevat dit advies geen beschrijving van de sector, voorzien van kwantitatieve gegevens. Relevante data hierover zijn in de desbetreffende hoofdstukken verwerkt. Voor een uitgebreide beschrijving van de beeldende kunstsector verwijzen we naar ‘Een collectieve selfie’, die BKNL sinds 2016 jaarlijks uitbrengt.

De raad dankt de commissie die dit advies heeft voorbereid: Saskia Bak (voorzitter), Roel Arkesteijn, Frederique Bergholtz, Liesbeth Bik, Lex ter Braak, Jeroen van den Eijnde, Nous Faes, Nina Folkersma, Rixt Hulshoff Pol, Wilja Jurg, Patricia Kaersenhout en Charl Landvreugd. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van het advies ligt bij de raad.

Marijke van Hees, voorzitter
Jakob van der Waarden, directeur


 

Voorwoord