Voorwoord

“Whoever controls the media, the images,
controls the culture” – Allen Ginsberg

 

De Nederlandse audiovisuele sector heeft te maken met een ongekende dynamiek. De productie, distributie en consumptie van ‘mediacontent’ veranderen razendsnel. In slechts een paar jaar tijd is ons mediagebruik spectaculair toegenomen, met name door mobiele apparaten met snelle internettoegang. 1

De kracht van beeld is groot: we kijken vaak en veel. Dat doen we wel steeds minder via televisie, minder lineair en meer online. En dat online mediagebruik wordt sterk beïnvloed door de (distributie)mogelijkheden van een handvol grote Amerikaanse bedrijven: betaalplatforms als Netflix en superplatforms zoals Google, Facebook, Apple en Amazon. Hun algoritmen bepalen wat wij persoonlijk voorgeschoteld krijgen. Door hun enorme economische kracht distribueren zij veelbekeken en veelal kwalitatief hoogwaardige series, films en een veelheid aan andere content, die zij in toenemende mate zelf laten produceren. Ze helpen die producties de wereld in met uitgekiende marketing, gebaseerd op kennis opgebouwd uit grote hoeveelheden gebruikersdata.

Op het eerste gezicht vaart de Nederlandse audiovisuele sector nog manmoedig en zonder al te veel averij door deze beeldenstorm. Nederland kent een internationaal gewaardeerde traditie, met name op het gebied van kinder- en jeugdfilms en documentaires. Op prestigieuze internationale filmfestivals krijgen Nederlandse producties een podium en winnen ze regelmatig prijzen. 2

Nederland loopt daarnaast voorop bij de implementatie van innovatieve technologieën en formats. Een flink aantal bedrijven en productiehuizen onderscheidt zich met immersive technology-toepassingen als augmented en virtual reality. Door onze open geest en economie adopteren we in Nederland gemakkelijk internationale programma’s en techniek. 3 Daardoor zijn we een veelgebruikte ‘testmarkt’. De Nederlandse technische infrastructuur – kabel (glasvezel en koper) en 4G – heeft een hoge penetratie, waardoor nieuwe diensten gemakkelijk de weg naar consumenten vinden.

De groeiende aanwezigheid en invloed van grote buitenlandse partijen, met voornamelijk internationale content, brengen echter de levensvatbaarheid van de Nederlandse audiovisuele sector in gevaar. Het bereik van Nederlandse programma-aanbieders – zowel commercieel als publiek – vermindert door de groei van de buitenlandse betaal- en superplatforms en hun grote , voornamelijk internationale, aanbod. Er is sprake van een verdringingsmechanisme: als je kijkt naar het een, sluit je het ander uit. Dat leidt op termijn tot een winner takes all-markt. In de bioscoopsector zien we dezelfde ontwikkeling: het grootste deel van de markt is in handen van drie buitenlandse concerns en het marktaandeel van het Nederlandse product neemt af. 4 De toegang tot en zichtbaarheid van Nederlandse content worden daarmee kleiner. En wanneer Nederlandse omroepen of producties minder mensen bereiken, nemen relevantie en daarmee de exploitatiemogelijkheden ook af. Recente prognoses over dramatisch dalende reclame-inkomsten voor de commerciële en publieke omroep illustreren dit eens te meer. 5 Daar komt bij dat publieke financiering voor de publieke omroep de afgelopen jaren is gedaald.

Het gevaar dreigt hierdoor dat de Nederlandse audiovisuele sector in een neerwaartse spiraal belandt. Met minder middelen zijn kwaliteitsproductie in de gewenste hoeveelheden en innovatie moeilijker te realiseren. Verlies aan relevantie en marginalisering van het Nederlandse audiovisuele product liggen dan in het verschiet.

Is dat erg? De raad vindt van wel.

De Nederlandse audiovisuele sector vertelt de verhalen van Nederland. Hij produceert een beeldenstroom die gemaakt is vanuit Nederlandse perspectieven, identiteiten en in de Nederlandse taal. In die zin zijn Nederlandse audiovisuele producties een spiegel van onze cultuur en ‘mede vormend voor de wijze waarop wij onszelf en anderen waarnemen’. 6 De audiovisuele sector draagt bij aan ons creatief klimaat, aan een veelzijdig aanbod van kwalitatief hoogwaardige films, dramaproducties, documentaires en journalistieke producties. Het is bovendien een sector die een cruciale rol speelt voor een onafhankelijke pluriforme nieuwsvoorziening. De publieke waarden die de Nederlandse audiovisuele sector vertegenwoordigt, waaronder een pluriform, onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod, zijn dermate belangrijk dat de overheid deze heeft vastgelegd in de Mediawet en de Wet op het specifiek cultuurbeleid en erop toeziet dat deze gewaarborgd blijven. Het is in het licht van deze waarden dat wij hechten aan een vitale Nederlandse audiovisuele sector. Een sector waarin pluriforme, kwalitatief hoogwaardige content gemaakt wordt, die zichtbaar en toegankelijk is voor een breed publiek.

Het overheidsbeleid en de wetgeving van nu zijn geënt op een medialandschap van enkele jaren terug. Daardoor kan er onvoldoende adequaat en snel ingespeeld worden op de transformatie die de sector nu doormaakt en komen publieke waarden onder druk.

In dit advies zijn wij nagegaan welke stappen de overheid kan nemen om het Nederlandse audiovisuele bestel toekomstbestendig te maken. Vanuit cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief hebben wij ontwikkelingen in de audiovisuele wereld geanalyseerd en daaraan adviezen verbonden.

Een vingerwijzing vooraf: het is te laat voor incrementele stappen – een beetje meer zus, een beetje minder zo. We stellen een aantal vergaande ingrepen voor. Maar niet overal hebben we pasklare antwoorden op. Sommige ontwikkelingen in deze sector veranderen terwijl je erover schrijft. Wij roepen daarom de audiovisuele sector in Nederland op om gezamenlijk in te spelen op de razendsnelle technologische en economische ontwikkelingen. Wij zien op dit moment een versplinterde sector, waarin veel partijen vanuit het eigen rationale vechten voor lijfsbehoud, eye balls of marktaandeel. Een winner takes all-scenario ontvouwt zich, waarin enkele internationale partijen steeds groter worden en veel andere, vooral nationale, partijen met steeds minder ruimte genoegen moeten nemen en waardoor de Nederlandse burger steeds minder Nederlands audiovisueel product krijgt. De oproep is dan ook: werk daarom samen – om de verhalen van Nederland te vertellen.

De raad is grote dank verschuldigd aan de commissie die dit advies heeft voorbereid: voorzitter Guido van Nispen en de leden Joop Daalmeijer, René Delwel, Dorien Goertzen, Sander van Meurs, Tom de Mol, Erwin Provoost, Géke Roelink, Pim Schmitz, Annemiek van der Zanden en Taco Zimmerman. De commissie werd ondersteund door Jaap Visser, Anna Pedroli en Onno Aerden. Hun inbreng, inspiratie en tijd waren cruciaal. De raad draagt de verantwoordelijkheid voor het advies.

Het advies van de raad is mede gevormd door de vele gesprekken die zijn gevoerd, met uiteenlopende partijen. Van (vertegenwoordigers van) scenarioschrijvers, acteurs en editors tot de bioscoopexploitanten, omroepen en Amerikaanse bedrijven als Facebook, Google en Netflix. Vertegenwoordigers van vrijwel alle partijen uit de audiovisuele keten – productie, distributie, exploitatie, presentatie en beheer – zijn gehoord. We hebben ook elders in Europa onze ogen en oren de kost gegeven. Net als in de VS en Israël. 7 Vele landen worstelen met dezelfde nationale en internationale problematiek en hebben soms belangwekkende en voor Nederland interessante stappen gezet.

Wij danken alle gesprekspartners voor hun bereidheid om ervaringen, zorgen en ideeën met ons te delen. Het discours is gestart maar zeker nog niet afgerond met dit advies: er is zicht op zo veel meer. De raad zet het gesprek graag voort.

Marijke van Hees, voorzitter
Jeroen Bartelse, directeur


 

In 2016 had 86 procent van de Nederlanders van twaalf jaar en ouder een smartphone.

In 2016 wonnen Nederlandse films 171 prijzen op internationale filmfestivals (in 2015: 108); 47 Nederlandse speelfilms werden geselecteerd op A-filmfestivals als Venetië, Locarno, Toronto en San Sebastian. Speelfilms en makers wonnen in totaal 56 prijzen. Documentaires, animatiefilms, filmisch experiment en korte films en makers werden 160 keer geselecteerd voor A-filmfestivals en beloond met 115 prijzen (in 2015: 61).

De Nederlandse markt heeft daarnaast als voordeel dat programma’s ondertiteld worden, in plaats van het veel duurdere en tijdrovende nasynchroniseren.

De drie grote concerns zijn: Pathé, Vue en Kinepolis.

Onderzoek inkomstenopties
2017 – 2022.
Landelijke Publieke Omroep (LPO), EY,
Hilversum,
17 november 2017

Hoe komen wij in beeld? Cultuurhistorische aspecten van de Nederlandse televisie.
Leeuw, S. de
Universiteit Utrecht, 2003

In Israël zijn, zeker voor een land met slechts negen miljoen inwoners, zeer veel technologiebedrijven en startups gevestigd. Alle superplatforms hebben er dan ook R&D-centra. Die superplatforms hebben bovendien intensieve ‘accelerator’ programma’s voor Israëlische startups. Tel Aviv is inmiddels de tweede stad ter wereld (na Silicon Valley) als het gaat om innovatie.

Voorwoord